امروزدوشنبه, 29 دی 1399 03:35

دبير شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي منصوب شد

با حکم دکتر سید امیرمحسن ضیایی معاون آموزشی، دكتر احمد خالق نژاد طبري به عنوان دبير شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي منصوب شد.
به گزارش وب دا؛ متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقاي دكتر احمد خالق نژاد طبري
استاد محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني  شهيدبهشتي
 
 
سلام عليكم؛
     نظر به تعهد و تجارب و سوابق ارزشمند جناب عالي، به موجب اين ابلاغ بعنوان به سمت دبير شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي منصوب مي شويد.
اميدوارم با رعايت موازين شرعي و قانوني، بهره گيري از توان و تجربه خويش، صاحبنظران، انديشمندان، مسئولين دانشگاه ها و استفاده از كليه ظرفيت هاي موجود در جهت توسعه آموزش عالي و رشته و مقاطع تحصيلي مبتني بر اسناد بالا دستي همچون نقشه جامع علمي، برنامه پنجم توسعه، سند آمايش سرزميني آموزش پزشكي موفق ومؤيد باشيد.
توفيق شما را در راه اعتلاي دانش و خدمت به مردم شريف ايران از درگاه ايزد منان خواستارم
 
 
دکتر سید امیرمحسن ضیایی
معاون آموزشی
 
برخی از سوابق اجرایی و علمی دکتر احمد خالق نژاد طبری به شرح زیر است:
اجرائی : معاون آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز (1362)،مسئول راه اندازی دانشکده پزشکی دانشگاه مازندران (1363)،ریاست دانشگاه مازندران (1365-1363)،ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران  (1373-1368)،ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل (1374-1368)،  عضوهیئت امناءدانشگاههای شمال کشور ( 1369 – 1373 )، عضوهیئت امناءدانشگاه علومپزشکی بابل ( 1374 تاکنون )، مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی کشور (1374 - 1378)، مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت کشور (1378 - 1380)، دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی   ( 1381- 1384 )معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1384 - 1386)،عضوهیئت ممتحنه رشته فوق تخصصی جراحی کودکان ایران وسه باربه عنوان دبیرهیئت ممتحنه ( 1369 تا کنون)عضوشورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی،عضوکمیسیون ارزشیابی مدارک پزشکی عضوکمیسیون ارزشیابی مدارک تخصصی وفوق تخصصی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی(از1369تاکنون)،عضوورئیس دپارتمان جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( 1374 تا کنون ).
عضویت در هیئت تحریریه مجلات علمی:مشاورعلمی مجله پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی ایران AIM  وعضوهیئت تحریریه مجله جراحی ایران،مجله پژوهش درپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی،مجله انگلیسی زبان پیشگیری ازسرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ومجله انگلیسی زبان خون وسرطان ایران،مجله گزیده ای ازتازه های پزشکی جراحی وتخصصی فرهنگستان علوم پزشکی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، مجله انگلیسی زبان کاسپین دانشگاه علوم پزشکی بابل,  مجله انگلیسی زبان تروما دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله،  مجله انگلیسی زبان کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز وسردبیر ومدیرمسئول مجله درحال راه اندازی انگلیسی زبان جراحی کودکان ایران.
عضویت در انجمن های علمی : عضوجامعه جراحان ایران ،عضوانجمن جراحان کودکان ایران وبمدت دودوره بعنوان رئیس انجمن جراحان کودکان ایران،عضوانجمن جراحان کودکان انگلستان،عضوانجمن جراحان اندوسکوپیک کودکان انگلستان،عضوانجمن جراحان کودکان اروپا،عضوانجمن جراحان کودکان آسیاوعضوکمیته انتشارات انجمن جراحان کودکان آسیا،عضوهیئت مدیره انجمن جراحان کودکان آسیا،عضوشبکه بین المللی تحقیق ودرمان سرطان وبعنوان رئیس انجمن جراحان کودکان ایران،عضوشورای اجرایی فدراسیون جهانی انجمنهای جراحان کودکان دنیا.           
عضویت در انجمن های حمایتی: عضو هیئت امنا انجمن امداد سرطان ایران وعضو هیئت امنا موسسه محکم کمک به کودکان با ناراحتی تکاملی
جوایز: فستیو ال کودکان سروردانشگاه علوم پزشکی مشهد (1390)
انتشارات :کتاب: 3 کتاب ، مقا لات: بالغ بر 50 مقاله،(H index=3)