امروزجمعه, 03 خرداد 1398 07:50

حسین توکلی به عنوان سرپرست اداره امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، حسین توکلی به عنوان سرپرست اداره امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه منصوب گردید.tavakoli

ادامه مطلب...

دکتر مصطفی امیری به عنوان «سرپرست گروه آموزشی عمومی دانشگاه» منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دکتر مصطفی امیری به عنوان «سرپرست گروه آموزشی عمومی دانشگاه» منصوب شد.

ادامه مطلب...

دکتر اکبری به عنوان مشاور عالی رئیس دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دكتر علی اکبری به عنوان مشاور عالی رئیس دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب...

دكتر حسين عجم به عنوان سرپرست گروه پرستاري و سلامت سالمندان و روان پرستاري دانشكده پرستاري منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دكتر حسين عجم به عنوان سرپرست گروه پرستاري و سلامت سالمندان و روان پرستاري دانشكده پرستاري دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب...

دكتر شهلا خسروان به عنوان سرپرست گروه پرستاري سلامت جامعه و مديريت پرستاري دانشكده پرستاري منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، خانم دكتر شهلا خسروان به عنوان" سرپرست گروه پرستاري سلامت جامعه و مديريت پرستاري دانشكده پرستاري دانشگاه" منصوب شد.

ادامه مطلب...

انتصاب دکتر امین زمانی به عنوان رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دکتر امین زمانی به عنوان رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه منصوب شد.


ادامه مطلب...

دكتر ليلا صادق مقدم به عنوان" سرپرست معاونت پژوهشي دانشكده پرستاري دانشگاه " منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، خانم دكتر ليلا صادق‌مقدم به عنوان" سرپرست معاونت پژوهشي دانشكده پرستاري دانشگاه " منصوب شد.

ادامه مطلب...