امروزپنج شنبه, 25 مهر 1398 12:34

انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا احمدی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آقای دکتر مجتبی کیان‌مهر به عنوان سرپرست معاونت آموزشی این دانشگاه منصوب گردید.

ادامه مطلب...

انتصاب سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشکی گناباد

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا احمدی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آقای دکتر محمدحسن مينوئيان به عنوان سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي این دانشگاه منصوب گردید.

ادامه مطلب...

انتصاب سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا احمدی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آقای دکتر علی محمدپور به عنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه منصوب گردید.

ادامه مطلب...

انتصاب سرپرست بیمارستان 22 بهمن گناباد

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا احمدی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آقای دکتر سید هادی سجادی به عنوان سرپرست بیمارستان 22 بهمن گناباد منصوب گردید.

ادامه مطلب...

انتصاب سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا احمدی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آقای دکتر علی عالمی به عنوان سرپرست معاونت بهداشتی این دانشگاه منصوب گردید.

ادامه مطلب...

انتصاب سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا احمدی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آقای دکتر علی اکبری به عنوان سرپرست معاونت درمان این دانشگاه منصوب گردید.

ادامه مطلب...

دکتر رضا احمدی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گناباد منصوب شد

با حکم وزیر بهداشت؛
دکتر رضا احمدی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گناباد شد

ادامه مطلب...