امروزسه شنبه, 08 بهمن 1398 05:01

افسردگي، اعتياد و اختلالات دو قطبي؛ سه علت اول بار اختلالات رواني است

مطابق آخرين مستندات و شواهد موجود شيوع كلي اختلالات روان در ايران، افسردگي 26 درصد،  اعتياد24 درصد و  اختلالات دو قطبي  12 درصد از بار اختلالات رواني را بر عهده دارد.

به گزارش وب‌دا، مسئول واحد سلامت روانی، اجتماعی، اعتیاد و الکل معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: طی سال های  اخير شيوع اختلالات رواني در سراسر جهان از سیر صعودی برخوردار است و در این میان، این مشکل در کشورهای درحال توسعه نمود  بارزتری دارد.
اکرم صاحبی افزود: در این کشورها، شیوع این بیماری‌ها در حال افزایش و توجه به پیشگیری، تشخیص ، درمان و مراقبت به موقع در آن از جایگاه نامطلوب و از امور  مشکل دار به حساب می آید.
وی با بیان اینکه بیماری‌های روانی از  ناتوان كنندگي بسيار شديد و طولاني  و مزمن برخوردار بوده و هزینه های هنگفتی را برفرد، خانواده و جامعه تحمیل می کند، تصریح کرد: توجه به ارتقای جایگاه سلامت روان در کشورهای در حال توسعه مورد تاکید و پیگیری سازمان بهداشت جهانی است.
وی اظهار داشت:  به دلیل اینکه کشور ما در فرآیند گذر اپیدمیولوژیک بیماری‌ها و گذر جمعیتی و توسعه قرار داشته و به دلائلی از جمله جمعیت بالای نوجوان و جوان، مشکلات فرهنگی اجتماعی و اقتصای خاص از قبیل اشتغال، ازدواج، آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد و...،  بروز و شیوع بیماریهای روانپزشکی آینده مطلوبی را ترسیم نمی کند.
وی افزود: مطابق آخرين مستندات و شواهد موجود شيوع كلي اختلالات روان در ايران: 6/23% در جمعيت 64-15 ساله؛ (پيمايش ملي سلامت روان، 1390-1389 ) شيوع سوء مصرف مواد:65 /2 % در جمعيت 64-15 ساله (ستاد مبارزه با مواد مخدر) و جمعيت نيازمند استفاده از خدمات سلامت روان  7/34 % (پيمايش ملي سلامت روان، 1390- 1389) است.
صاحبی خاطرنشان کرد: اگر ساير اختلالات اعصاب و روان منجمله اعتياد را نیز  در نظر داشته باشيم، خبرگان حوزه سلامت روان معتقدند كه روند شيوع و بار بيماري هاي رواني در طول 10 سال گذشته (بعد از آخرين پيمايش ملي ) رو به افزايش بوده است لذا بر اساس برنامه و سند جامع ارتقای سلامت روان کشور   بهبود وضعیت فعلی خدمات سلامت روان ( تشخیص، بیماریابی و مراقبت به موقع اختلالات روانپزشکی ) از راهبردهای بسیار مهم و اساسی وزارت بهداشت به شمار می آید.