امروزیکشنبه, 29 دی 1398 08:05

سومين جلسه هيأت امناء دانشگاههاي علوم پزشکي گناباد وسبزوار در سالجاری برگزار شد .

این جلسه با حضور آقاي دکتر امين لو مشاور وزير و دبير مجامع ، شوراها و هيأتهاي امناء ، اعضاء هيئت امناء ، دکتر مبارکي مشاور معاونت توسعه وزارت و مدير کل منابع انساني و پشتيباني ، رياست کميته فني تخصصي مديران مالي دانشگاههاي علوم پزشکي ، روسا و مدیران مالی دانشگاه های علوم پزشکی گناباد و سبزوار ، جمعي از کارشناسان حوزه هاي تابعه وزارت بهداشت و کارشناسان موسسه حسابرسي آگاهان تراز طوس برگزار گرديد. در اين جلسه پس از ارائه گزارش حسابرسي مالي منتهي به 29/12/89 توسط حسابرس و پاسخگویی دانشگاهها ، تعداد بیست و هفت مورد از پیشنهادات و دستور جلسه ارائه و مورد تصویب قرار گرفت.