امروزیکشنبه, 29 دی 1398 00:53

دانشگاه علوم پزشکی گناباد ، یکی از دستگاه های برتر در جذب اعتبارات تملک دارایی استان خراسان رضویمدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی گفت: دانشگاه علوم پزشکی گناباد ، برترین دانشگاه علوم پزشکی و یکی از دستگاه های برتر در جذب اعتبارات تملک دارایی استان خراسان رضوی در سال 90 بود.
به گزارش وبدا ، مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی سهم اعتبارات این استان از محل تملک دارایی های سرمایه ای را در سال 90 بیش از شش هزار و 735 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این اعتبارات که 84 درصد اعتبارات تملک دارایی استان می باشد ، به 77 دستگاه اجرایی و 71 شهرداری سطح استان خراسان رضوی اختصاص یافت.
محمد حسن واحدی با بیان اینکه 45 دستگاه اجرایی و 67 شهرداری استان خراسان رضوی جذب اعتباراتشان کمتر از متوسط این استان است ، اظهار داشت: یازده دستگاه اجرایی این استان با جذب بیش از 80 درصد اعتبارات تملک دارایی خود به عنوان دستگاه های برتر انتخاب شدند که دانشگاه علوم پزشکی گناباد با جذب 89 درصد اعتبارات تملک دارایی های خود یکی از آنهاست.