امروزدوشنبه, 30 دی 1398 16:36

تداوم و جامعیت خدمات در برنامه پزشک خانواده شهری

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: تداوم و جامعیت خدمات از اهداف طرح پزشک خانواده شهری است.

به گزارش وبدا ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: ارتباط دو سویه و مستمر میان پزشک خانواده و کسی که او را به عنوان پزشک خویش انتخاب کرده است ، سبب می شود مراقبت از او پیوستگی یابد و به سادگی قطع نشود.
دکتر علیرضا مسلم ، حفظ تداوم خدمات را از مسئولیت های پزشک خانواده عنوان کرد و افزود: رابطه مبتنی بر اعتماد متقابل بین پزشک و بیمار پایه تشخیص و درمان است و در مراجعات متعدد ، صرف زمان و با اقدامات حرفه ای پزشکی ایجاد می شود. وی افزود: ارایه مشاوره تلفنی به افراد تحت پوشش با ثبت آن موارد در پرونده الکترونیک بیمار ، دقت در تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و استفاده از آن در هر ویزیت ، مراقبت به منظور ارتقای کیفیت خدمات ، نظارت بر ارایه خدمات سلامت توسط سایر اعضا تیم سلامت ، پیگیری فعال بیماران ارجاعی ، ارائه تمام خدمات سلامتی برابر برنامه های سلامت کشوری به افراد تحت پوشش و ... از جمله برنامه های این طرح است که موجب افزایش تداوم خدمت می شود.
دکتر مسلم اظهار داشت: در برنامه پزشک خانواده شهری ، نظام سلامت به منظور جامعیت خدمات هر سه نوع خدمت پیشگیری ، درمان و توانبخشی را فراهم می کند که در حقیقت سیستم ارجاع در همین راستاست.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گناباد ، برگشت ارجاع را از جمله مزایای طرح پزشک خانواده شهری عنوان کرد و افزود: در این طرح ، اطلاعات لازم از نحوه ارایه خدمات و پیگیری بیمار از سطح ارجاع شده به ارجاع دهنده انتقال می یابد که برگشت یا بازخوراند ارجاع نامیده می شود. دکتر مسلم تصریح کرد: اطلاعات ارجاع شده باید شامل شرح بیماری ، اقدامات انجام شده ، داروهای تجویز شده ، خدمات پاراکلینیکی مورد نیاز ، اقداماتی که احیاناً پزشک خانواده باید انجام دهد ، نحوه پیگیری ، تعیین تاریخ مراجعه مجدد بیمار و ... باشد.
دکتر علیرضا مسلم خاطر نشان کرد: آموزش ، پیشگیری اولیه ، مراقبت ، غربالگری ، درمان سرپایی عمومی ، ارجاع و دریافت پس خوراند از سطح بالاتر و انجام اقدامات مورد نیاز بر اساس پس خوراند از جمله وظایف تیم سلامت است.