امروزدوشنبه, 07 بهمن 1398 21:17

رضایتمندی هشتاد و دو درصدی مراجعان از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1390بر اساس تحقیقات میدانی اداره کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری خراسان رضوی که بهمن و اسفند سال 90 در میان پنجاه و هفت دستگاه اجرایی استان و واحدهای تابعه در یازده شهرستان پرجمعیت انجام شد، بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گناباد موفق شدند با کسب 23/82 درصد متوسط میزان رضایت مراجعان ، رتبه ششم در میان پنجاه و هفت دستگاه اجرایی استان و رتبه اول میزان رضایت مندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات را در گروه دستگاههایی که وجه غالب وظایف آنها ارائه خدمات مستقیم به مردم است ، کسب نمایند.