امروزجمعه, 15 فروردين 1399 21:01

برنامه عملیاتی سال 1395 دانشگاه مورد تصویب هیأت امناء قرار گرفت

مدیر بودجه و دبیر ستاد برنامه عملیاتی دانشگاه از تصویب برنامه عملیاتی سال 1395 در هیأت امناء دانشگاه خبر داد.
به گزارش وب‌دا، محمدرضا قدیمی گفت: با توجه به نامه مورخ 18/9/94 دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تدوین برنامه عملیاتی دانشگاه در سال 95 و همچنین مکلف نمودن هیأت امناء دانشگاه مطابق بند 4 صورتجلسه مورخ 6/10/94 ستاد اجرایی تدوین برنامه عملیاتی 95 دانشگاه تشکیل گردید.
وی افزود: با ابلاغ مقام محترم وزارت، رئیس دانشگاه به عنوان رئیس ستاد برنامه عملیاتی انتخاب گردید و با ابلاغ رئیس دانشگاه، معاون توسعه به عنوان قائم مقام رئیس در ستاد برنامه و رئیس دبیرخانه هیأت امناء به عنوان دبیر ستاد برنامه و سایر معاونین  دانشگاه به عنوان اعضاء اجرایی ستاد برنامه تعیین گردیدند.
قدیمی اظهار کرد: جلسات کارشناسی متعددی تشکیل گردید و با توجه به اینکه اهداف کلی و کمی و نیز راهبردها و سیاست‌های کلان توسط وزارت متبوع تدوین گردیده بود، برنامه‌ها و فعالیت‌های اجرایی هم راستا با بودجه 95 دانشگاه توسط ستاد تدوین برنامه مشخص گردید و جهت تصویب در هیأت امناء دانشگاه به وزارت متبوع ارسال گردید که در جلسه مورخ 12 اسفند هیأت امناء دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و جهت اجرایی شدن ابلاغ گردید.