امروزپنج شنبه, 03 بهمن 1398 02:42

بيانيه اعضاء هيئت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در محكوميت قطع برنامه‌هاي برون مرزي صدا و سيماي جمهوري اسلامي در ماهواره هاتبرد

اقدام خصمانه اخير استكبار در قطع برنامه‌هاي برون مرزي صدا و سيما بر روي ماهواره هاتبرد، به لحاظ ممانعت از جريان آزاد اطلاعات و آگاهي افكار عمومي، انحصار خبري، نقض حقوق بشر محسوب مي‌شود. اين در حالي است كه نظم نوين اطلاعات و ارتباطات در جهت تكثر منابع اطلاعاتي است.
ناگفته پيداست كه فرهنگ، اطلاعات و ارتباطات ابزاري براي تامين امنيت هستند و انحصارطلبي در اين حوزه‌ها به معناي زنگ خطري براي امنيت مردم جهان محسوب مي‌شود.
بدون شك قطع برنامه‌هاي برون مرزي صدا و سيما از سوي جريان‌هايي صورت گرفته است كه نگران محدود شدن حوزه اقتدار و نفوذ خود و افزايش نقش افكار عمومي در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به خود است.
از ديدگاه حقوقي اصل آزادي اطلاعات يك حق اساسي و يك اصل پذيرفته شده بين‌المللي است و اقدام اخير لابي صهيونيستي – آمريكايي نقض آشكار يكي از اصول اساسي حقوق بين‌المللي عمومي است كه در اسناد مهم بين‌المللي از جمله: ماده 19 اعلاميه حقوق بشر، ماده 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1968 و اعلاميه يونسكو در سال 1972 به آن تاكيد شده است.
همچنين يادآوري اين نكته حائز اهميت است كه كشورهايي كه در گذشته از سلاح هسته‌اي براي سلطه بر كشورها و ترساندن مردم جهان استفاده مي‌كردند امروز قصد دارند با كنترل عرصه اطلاعاتي و ارتباطي همان نقش را ايفاء كنند لذا تلاش دوباره آنها براي ممانعت از برنامه‌هاي برون‌مرزي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در اين چارچوب خلاصه مي‌شود.
جامعه دانشگاهيان علوم پزشكي كشور ممانعت از اطلاع‌رساني آزاد و شفاف را بويژه در زمينه توانمندي‌ها و دستاوردهاي عرصه علمي و پزشكي نقض حقوق ارتباطات بين‌المللي مي‌داند و با امضاء اين بيانيه قطع برنامه‌هاي برون‌مرزي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را در ماهواره هاتبرد محكوم مي‌نمايد.