امروزشنبه, 03 آبان 1399 00:36

برگزار شدن جلسات آموزشی اتوماسیون اداری ویژه پرسنل دانشگاه

به همت مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه، جلسات آموزشی اتوماسیون اداری برگزار شد.
مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه گفت: با توجه به گسترش استفاده از اتوماسیون اداری در تمامی حوزه‌های دانشگاه و به منظور ارتقاء دانش فنی کاربران در استفاده بهینه از این سامانه، جلسات آموزشی سامانه اتوماسیون اداری در طی چهار جلسه در شبکه بهداشت و درمان بجستان، ستاد مرکزی و حوزه پردیس دانشگاه برگزار شد.
مهندس عبدالرضا شرقی با بیان اینکه این جلسات آموزشی توسط مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه برای بیش از 200 نفر از پرسنل دانشگاه برگزار گردید، گفت: در این کارگاه آموزشی پرسنل جدید دانشگاه، بهورزان و کارشناسان مراکز بهداشتی ـ درمانی و خانه‌های بهداشت دانشگاه حضور داشتند.