بازدید سرزده سرپرست دانشگاه از سلف سرویس دانشجویی

  • پرینت
دکتر مسلم ، ظهر دیروز با حضور سرزده در سلف سرویس دانشجویی ، نحوه ارائه خدمات و کیفیت و کمیت غذا را از نزدیک مورد بررسی قرار داد. در جریان این بازدید که معاون دانشجویی ، فرهنگی و مدیر روابط عمومی نیز حضور داشتند ، دانشجویان با بیان نظرات و پیشنهادات خود ، از نحوه ارائه خدمات و کیفیت غذا ابراز رضایت نمودند.