امروزجمعه, 15 فروردين 1399 20:41

طرح " پزشک امین" ، یک نوع موازی کاری با طرح جامع و ملی " پزشک خانواده " محسوب می شود.

دکتر علیرضا مسلم در گفتگو با خبرنگار وبدا این مطلب را عنوان کرد و افزود: طرحهایی نظیر " پزشک امین" ، یک نوع موازی کاری با طرح جامع پزشک خانواده است. وی افزود: طبق بند ب ماده 36 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی متمرکز است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اشاره به اینکه اجرای طرح "پزشک امین" توسط سازمان تأمین اجتماعی تداخل در سیاستگذاری وزارت بهداشت محسوب می شود ، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باید تمام تمرکز و منابع خود را در جهت اجرای طرح بزرگ ، ملی و جامع "پزشک خانواده" معطوف نماید و در حقیقت اجرای طرح "پزشک امین" نوعی بی اعتنایی به قانون و سیاست های وزارت بهداشت و طرح ملی "پزشک خانواده" است.
دکتر علیرضا مسلم اظهار داشت: طبق بند د ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه ، نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان ، پزشک خانواده ، نظام ارجاع و ... تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. همچنین بر طبق بند الف ماده 35 قانون ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف شده نسبت به استقرار سامانه پرونده سلامت الکترونیکی سلامت ایرانیان با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
دکتر مسلم تصریح کرد: بر طبق بند ب ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است تا با همکاری سازمانها و مراکز خدمات بیمه ای و درمانی حداکثر ظرف دو سال اول برنامه ، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر اطلاعات با پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ساماندهی نماید ، لذا سازمان تأمین اجتماعی بایستی در راستای سیاست های وزارت بهداشت حرکت نموده و در اجرای طرح جامع ، کامل و سلامت نگر پزشک خانواده تمام توان خود را به کار گیرد و از اجرای طرحهای موازی با سیاستهای وزارت بهداشت پرهیز نماید.