امروزسه شنبه, 08 بهمن 1398 08:41

دانشگاه علوم پزشکی گناباد در اجرای برنامه عملیاتی سال 96 موفق به کسب رتبه شایسته گردید.

Mr-Ghadimiمدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: با توجه به ثبت و پایش عملکرد فعالیت‌ها و ارزیابی صورت گرفته توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد در اجرای برنامه عملیاتی سال 96  موفق به کسب رتبه شایسته گردید.

 محمدرضا قدیمی افزود: دکتر امین لو مشاور محترم وزیر بهداشت و دبیر مجامع و هیات‌های امناء وزارت، در اولین جلسه هیات امناء دانشگاه در سال 1397، با توجه به ثبت عملکرد فعالیت‌ها و نتیجه ارزیابی‌های بعمل آمده اعم از خود اظهاری و انطباق، وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گناباد را در دستیابی به اهداف برنامه عملیاتی از تمام جنبه‌های با اهمیت در رتبه شایسته، مورد تایید قرار داد.
شایان ذکر است وزارت بهداشت در اجرای برنامه عملیاتی، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور را در 5 سطح  سرآمد، شایسته، مقبول، متعهد به تلاش، مردود رتبه بندی نموده است.