امروزدوشنبه, 18 فروردين 1399 07:38

بازدید ریاست دانشگاه از سلف سرویس دانشجویی

ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد به همراه معاون دانشجویی فرهنگی، مدیر دانشجویی و مدیر روابط عمومی با حضور در سلف سرویس، از نزدیک در جریان وضعیت  سلف سرویس و غذای دانشجویان قرار گرفت.
به گزارش وب‌دا، در این بازید که همزمان با وعده شام انجام شد، دکتر رضا احمدی و همراهان، ضمن صرف غذای دانشجویی در گفتگو با دانشجویان، وضعیت سلف سرویس و میزان رضایتمندی آنان از وعده های غذایی و امکانات سلف را مورد بررسی قرار دادند. دانشجویان نیز با استفاده از فرصت به دست آمده، علاوه بر طرح مسائل مرتبط به سلف سرویس، دیگر نظرات و دغدغه های خود را در حوزه های مختلف با ریاست دانشگاه مطرح نمودند.