امروزدوشنبه, 29 دی 1399 04:30

بازدید ریاست دانشگاه از مرکز بهداشتی درمانی بیلند

ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ادامه بازدیدهای خود از مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت، از مرکز بهداشتی درمانی بیلند بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر رضا احمدی ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد به همراه دکتر عالمی معاون امور بهداشتی این دانشگاه با حضور در مرکز بهداشتی درمانی بیلند از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید و از نزدیک در جریان وضعیت ارائه خدمات و مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت.