امروزچهارشنبه, 09 بهمن 1398 18:10

بازدیدریاست دانشگاه از بیمارستان 22بهمن

ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد با حضور در بیمارستان 22بهمن، از روند انجام هتلینگ در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر احمدی با حضور در بخش داخلی، از اتاقهای ایزوله عفونی بازدید کرد و در خصوص رفع نواقص موجود، راهکارهای مختلف بررسی شد.
وی همچنین با حضور در بخش زایشگاه بیمارستان، از وضعیت اصلاح ساختار بلوک زایمان بر اساس استاندارد فضای فیزیکی ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت بازدید و اصلاح  آن را بر اساس مصوبات کمیته هتلینگ مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.
کارشناس امور مامایی معاونت درمان دانشگاه گفت: کار اصلاح بلوک زایمان بیمارستان از اول تیرماه، در راستای برنامه تحول نظام سلامت و ترویج زایمان طبیعی آغاز شده است. خانم عطار باشی، تبدیل سیستم سنتی بلوک زایمان به LDR، اجرای طرح تکریم مادر باردار و فراهم نمودن محیطی مطلوب و خوشایند برای مادران باردار را از جمله اهداف انجام این اصلاحات عنوان کرد.
شایان ذکر است دستورالعمل ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌ها در راستای برنامه‌های تحول نظام سلامت و با هدف یکپارچه سازی کمی و کیفی خدمات هتلینگ و استانداردسازی آنها بر اساس نیازها و انتظارات خدمات گیرندگان اجرایی می‌شود.