امروزسه شنبه, 08 بهمن 1398 03:28

بررسی مشکلات پایگاه‌های اورژانس جاده ای در جلسه مشترک با شرکتهای بهداشتی درمانی طرف قرارداد

در جلسه‌ای با حضور مدیران عامل شرکتهای بهداشتی درمانی طرف قرارداد پایگاه‌های اورژانس جاده ای و اعزام بین بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مسائل و مشکلات نیروهای شرکتی شاغل در این پایگاه‌ها بررسی شد.
به گزارش وب‌دا، در این جلسه که معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون درمان، سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، مدیر حراست، مدیر دفتر حقوقی، مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات و مدیران عامل شرکتهای بهداشتی درمانی طرف قرارداد پایگاه‌های اورژانس جاده ای و اعزام بین بیمارستانی دانشگاه حضور داشتند، مسائل و مشکلات و نظرات و پیشنهادات پرسنل اورژانس جاده ای و بین بیمارستانی جهت افزایش رضایتمندی آنان به مدیران عامل ارائه شد.
دکتر باذلی سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در این جلسه از شرکتها خواست تا در جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم خود را هم سو با اهداف دانشگاه و در کنار دانشگاه بدانند تا با همکاری متقابل و مدیریت صحیح بتوانیم رضایت پرسنل و مردم شریف را فراهم نماییم.
مدیران عامل پایگاه‌های اورژانس هم در این جلسه ضمن بیان نظرات و پیشنهادات خود، برای سرپرست جدید مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آرزوی موفقیت کردند.