امروزشنبه, 28 دی 1398 23:10

بازدید ریاست دانشگاه از سه خانه بهداشت در شهرستان بجستان

ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد در راستای بازدیدهای مستمر خود از واحدهای تحت پوشش دانشگاه، یکشنبه 26 مردادماه در شهرستان بجستان حضور یافت و از سه خانه بهداشت بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر احمدی در این بازدید که مدیر روابط عمومی نیز حضور داشت، از سه خانه بهداشت قاسم آباد ، مطرآباد و نیان با 1500 نفر جمعیت تحت پوشش بازدید کرد و ضمن بررسی وضعیت ارائه خدمات، شاخصهای بهداشتی درمانی و پوشش بیماریهای جمعیت تحت پوشش، با بهورز و پرسنل این خانه های بهداشت در خصوص مسائل و مشکلات موجود گفتگو کرد.
شایان ذکر است خانه بهداشت نیان و قاسم آباد در 98 کیلومتری گناباد و خانه بهداشت مطرآباد در 70 کیلومتری گناباد واقع است.