امروزدوشنبه, 18 فروردين 1399 06:21

بازدید رئیس دانشگاه از مراکز بهداشتی درمانی شماره 1 و 2

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ادامه بازدیدهای مستمر خود، از مراکز بهداشتی درمانی شهری گناباد بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر احمدی در ابتدای این بازدید که مدیر روابط عمومی نیز حضور داشت، در مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 حضور یافت و ضمن گفتگو با پزشک و کارشناسان این مرکز، جمعیت تحت پوشش و شاخص‌های بهداشتی و درمانی آن را بررسی کرد. وی از قسمت‌های مختلف این مرکز بازدید کرد و نحوه ارائه خدمات آنها را مورد ارزیابی قرار داد.
دکتر احمدی در ادامه با حضور در مرکز بهداشتی درمانی شهید فیاض بخش (شماره یک شهری) ، ضمن خداقوت به رئیس و کارشناسان این مرکز بهداشتی درمانی، از نزدیک در جریان وضعیت ارائه خدمات قرار گرفت و شاخص‌های مختلف بهداشتی و وضعیت بیماری‌های موجود را  بررسی نمود.
رئیس دانشگاه در این بازدیدها، بر لزوم پاسخگویی مناسب و ارائه خدمات مطلوب در جهت افزایش رضایتمندی مردم تاکید کرد.