امروزشنبه, 10 خرداد 1399 03:32

تمدید عضویت دو نفر از اعضاء هیأت امناء دانشگاه

با صدور احکامی از سوی ریاست محترم جمهور، عضویت دو نفر از اعضاء هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی گناباد تمدید شد.
به گزارش وب‌دا، رئیس دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه گفت: بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه و موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، احکام آقایان دکتر محمدرضا نوری دلوئی و دکتر مهدی مهدیزاده از اعضاء محترم هیأت امناء دانشگاه برای مدت چهارسال دیگر تمدید شد.
محمدرضا قدیمی افزود: احکام این اعضا،، در مورخ 19 اسفند 93 توسط ریاست محترم جمهور صادر گردید و در اولین جلسه هیأت امناء در سالجاری، توسط آقای دکتر امین لو مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر مجامع و هیأت امناء دانشگاه‌ها به آنان اعطاء شد.