امروزیکشنبه, 30 تیر 1398 13:35

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و‌ مقررات در حوزه فوریت‌های پزشکی

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و‌ مقررات در حوزه فوریت‌های پزشکی برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد اظهار کرد: این کارگاه آموزشی دو روزه با حضور یک‌صد نفر از پرسنل فوریت‌های پزشکی شاغل در پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵برگزار شد.
دکتر امین زمانی با بیان اینکه این کارگاه با هدف آشنایی با مباحث قانونی در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی برگزار شد، گفت: با توجه به تنوع ماموریت‌های اورژانس ۱۱۵ خدمات گیرندگان به واسطه نوع بیماری و مصدومیت نیاز به ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی دارند، بنابراین باید با در نظرگرفتن الزامات قانونی و کاری و حفظ وحدت‌رویه و همچنین اصول تکریم ارباب رجوع این خدمات ارائه گردد.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی گناباد افزود: در این کارگاه آموزشی، اساتیدی از واحد نظارت و ارزیابی قطب شمال شرق سازمان اورژانس کشور و رئیس اداره حقوقی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مباحث قانونی و دستورالعمل‌های حوزه فوریت‌های پزشکی را ارائه کردند.
وی یادآور شد: در پایان این کارگاه آموزشی که به همت واحد آموزش این مرکز برگزار شد، دستورالعمل‌های قانونی در اورژانس پیش بیمارستانی جهت آشنایی پرسنل فوریت‌های پزشکی در اختیار پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ قرار گرفت.