امروزدوشنبه, 26 آذر 1397 23:37

کارگاه آموزشی «تدوین طرح درس» برگزار شد

به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، کارگاه آموزشی «تدوین طرح درس» برگزار شد.به گزارش وب‌دا، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه گفت: آشنایی با انواع طرح درس و توانایی تدوین و نگارش صحیح و علمی طرح درس یکی از مهارت‌های لازم و بسیار کمک کننده در ارتقای کیفیت آموزش اعضای هیات علمی است.
دكتر موسی سجادی افزود: بر همین مبنا، این کارگاه از سری کارگاه‌های مورد نیاز و پیشنهادی اعضای هئیت علمی و آموزشی مبتنی بر نیازسنجی انجام شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC) از اعضای هیئت علمی و آموزشی دانشگاه برگزار شد.
وی افزود: با توجه به برگزاری دوره‌ای این کارگاه، بیشتر شرکت اعضای هیات علمی جدیدالورود مورد تاکید و توجه قرار داشته است.
دكتر سجادی اظهار کرد: در این کارگاه آموزشی یک روزه، پس از مرور حیطه‌های یادگیری و آشنایی شرکت کنندگان با نحوه نوشتن اهداف رفتاری در هر یک از سطوح آنها، کلیات مربوط به طرح درس دوره و روزانه مطرح شد و با مشارکت شرکت کنندگان نمونه‌هایی از هرکدام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در ادامه شرکت کنندگان به صورت تمرینی یک نمونه طرح درس دوره و روزانه خود را ارائه نمودند.
یادآور می‌شود، در پایان این کارگاه، نظرسنجی از شرکت کنندگان در خصوص مدرس و عوامل اجرایی کارگاه انجام و به هریک از شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه ارائه گردید.