امروزسه شنبه, 17 تیر 1399 17:22

ارائه نظرات دانشجویان در کمیته مشورتی دانشجویی

در کمیته مشورتی دانشجویان که باحضور معاون آموزشی و جمعی از مدیران برگزار شد، تعدادی از دانشجویان، نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه مسائل آموزشی ارائه کردند.Mashverat-Daneshjoee

به گزارش وب‌دا، در این جلسه که با حضور دکتر کیان مهر معاون آموزشی دانشگاه، دکتر بصیری‌مقدم مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، آقای شارعی‌نیا مسئول کمیته مشورتی دانشجویی و آقای مهدوی سوپروایزر آموزشی بیمارستان علامه بهلول گنابادی برگزار شد، اعضای دانشجویی کمیته مشورتی از دانشکده‌های پزشکی، پرستاری، بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه به بیان نقطه نظرات و درخواست های آموزشی در حوزه های مرتبط پرداختند.

 در این جلسه که در سالن ابن‌سینا برگزار شد، پس از ارائه و بحث و بررسی در خصوص نظرات دانشجویان در زمینه مسائل آموزشی، دکتر کیان‌مهر معاون آموزشی گفت: پس از بررسی نظرات و مطالبات دانشجویی، مسائلی که قابلیت اجرایی داشته باشد را پیگیری و برای انجام آن اقدام خواهیم کرد.