امروزچهارشنبه, 14 خرداد 1399 16:20

برگزاری جلسه کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی

جلسه کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، این جلسه با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی، معاون دانشجویی و فرهنگی، معاون تحقیقات و فناوری، مدیر امور آموزشی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسئول واحد استعدادهای درخشان و  آقایان دکتر توکلی‌زاده، دکتر موسی سجادی و محمد قربانی از اعضای هیأت علمی دانشگاه در سالن اجلاس حوزه ریاست برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دکتر کیان‌مهر معاون آموزشی و نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی، مطالبی را در مورد اهمیت و ساختار این کمیسیون و اهمیت توجه ویژه به دانشجویان استعداد درخشان بیان کرد.
دکتر بصیری‌مقدم مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه هم در ادامه این جلسه، به تشریح وظایف این کمیسیون و حمایت‌های انجام شده از دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاه پرداخت.
آمار دانشجویان استعداد درخشان به تفکیک رشته و دانشکده‌ها، گزارش عملکرد واحد استعداد درخشان در ترم اخیر و پیشنهادات دانشجویان استعداد درخشان نیز توسط آقای شارعی‌نیا، مدیر واحد استعدادهای درخشان دانشگاه ارائه شد.
در ادامه این جلسه، مواردی همچون برگزاری جلسه کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی با دانشجویان استعداد درخشان و حمایت¬های بیشتر آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشگاه از این دانشجویان مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.
دکتر باذلی رئیس دانشگاه هم در پایان این جلسه بر حمایت از دانشجویان استعداد درخشان تاکید کرد.