امروزیکشنبه, 30 تیر 1398 13:40

برگزاری کارگاه خیانت زناشویی، مداخله و درمان

کارگاه خیانت زناشویی، مداخله و درمان ویژه روانشناسان شهرستان گناباد برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، با توجه به اهمیت موضوع خیانت زناشویی و به منظور آشنایی و توانمندسازی هر چه بیشتر روانشناسان  شاغل در مراکز سلامت جامعه و سایر ادارات شهرستان گناباد، کارگاه دو روزه «خیانت زناشویی، مداخله و درمان» در سالن سلامت معاونت بهداشت برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی که خانم دکتر کشاورز عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان مدرس حضور داشت، مطالبی در راستای توانمندسازی روانشناسان برای افزایش دانش و مهارت خانواده‌ها در جهت افزایش رضایت زوجین از زندگی زناشویی و جلوگیری از به هم پاشیدگی کانون خانواده‌ها ارائه شد.
هنگامی که میان دو فرد پیوندي برقرار می‌گردد، در تداوم و همیشگی بودن آن عواملی موثر است که مهمترین آنها، اعتماد طرفین به یکدیگر و همچنین تعهد الزامی هر دو بر پایبندي بر موازین پیوند بسته شده میان آنها است. هرگاه تعهد موجود میان دو فرد متزلزل گردد و یا به نوعی از بین رود و اگر جدایی در آن اتفاق نیافتد براي آنکه بتوانند به خواسته‌هاي خود در کنار تداوم چنین رابطه‌اي پاسخ دهند، به روابط جدیدي با فرد سومی روي خواهد آورد. نامی‌که براي این روابط گذاشته می‌شود خیانت است.
اکثر روانشناسان خیانت زناشویی را عبور فرد از مرز رابطه زناشویی با برقراري صمیمیت عاطفی با فردي خارج از رابطه تعریف می‌کنند. آسیب شناسان معتقدندکه در سال‌های اخیر خيانت زناشویی افزایش یافته است. این در حالی است که خیانت زناشویی ساختار خانواده و در پی آن احساس تعلق زناشویی را تهدید می‌کند. از سویی، مطالعات حاکی از آن است که روابط فرازناشویی یک عامل پیش بینی مهم براي خشونت‌هاي زناشویی و طلاق می‌باشد. همچنین این نوع روابط موجب بروز اختلالات پس از سانحه و هیجاناتی مانند افسردگی، خشم، از دست دادن هویت، احساس بی ارزشی در همسر زخم خورده می‌شود. علاوه بر آن باعث بروز احساس تردید، افسردگی، عذاب وجدان در همسر عهدشکن می‌شود.  در جامعه گذشته ما بعد از برقراري پیوند میان دو فرد، آنها تلاش می‌کردند هر آنچه دارند را در لفافه بپوشانند و نگذارند دیگري سومی به صورت غیررسمی مرزهايشان را در هم شکند. هر چند در میان اختلافات خانوادگی همواره این بحث وجود داشته است که اي کاش فرد دیگري به جاي او، مقابل من بود آن هم با شرایط دلخواه ولی در بیشتر موارد این بحث تنها در ذهن فرد عنوان می‌گشت و در موارد نادري شکل ظاهري به خود می‌گرفت و زنان و مردان براي برطرف کردن خواسته‌هاي خود، بدون وجود موازین شرعی و قانونی به دیگري روي می‌آوردند.
اما امروزه با رویارویی جامعه با شکل‌هاي جدید ارتباطی، فرهنگی، تکنولوژي و به وجود آمدن خواسته‌هایی که تا گذشته شناخته شده و یا حتی ناچیز دانسته می‌شده است، این نوع روابط نیز به گونه‌اي تازه پا به عرصه وجود گذاشته و ابزارها و راه‌هاي جدیدي نیز براي آنها به وجود آمده است.
لازم است بدانیم خیانت با این مفهوم کلی خود در سه شکل یا نوع دسته بندي می‌شود:
خیانت عاطفی: تنها دلبستگی است که میان فرد با نفر سومی ایجاد می‌شود و او معتقد است که تا زمانی که دیگري نمی‌داند به کسی صدمه‌اي وارد نخواهد کرد .
 خیانت جسمی (جنسی): در این نوع خیانت تنها در جهت ارتباط جسمی می‌باشد و هیچ علقه‌اي را فرد به نفر سوم نخواهد داشت .
خیانت عاطفی- جسمی: این نوع خیانت بعد جسمی و عاطفی را در مجموع داشته و فرد علاوه بر ایجاد رابطه جسمی، رابطه عاطفی هم در آن برقرار می‌کند. خیانت زناشویی یکی از دلایل عمده طلاق و از هم پاشیدن ازدواج‌ها می‌شود .
همچنین خیانت زناشویی ابرازي است که به وسیله آن بدون انکه فرد به یک تخلف جنایی آشکار دست بزند جنبه مشکل‌زا و تاریک شخصیت خود را نشان می‌دهد.