برگزاری کارگاه کمک‌های اولیه در معاونت بهداشت

  • پرینت

کارگاه کمک‌های اولیه ویژه بازرسین بهداشت حرفه‌ای، کارشناسان بهداشت حرفه‌ای صنایع، بهداشتیاران و بهگران برگزار شد.


به گزارش وب‌دا، در ابتدای این کارگاه آموزشی که در سالن سلامت معاونت بهداشت برگزار شد، خانم مهندس نمکی‌مقدم کارشناس بهداشت حرفه‌ای معاونت بهداشت گفت: این کارگاه با هدف افزایش توانمندی‌های عملی و انجام کارگروهی جهت آمادگی بیشتر در حوادث محیط‌های کار برگزار شده است.
وی افزود: این آموزش‌ها به خوبی می‌تواند فاصله بین مرگ و زندگی، بهبود سریع و بستری دراز مدت یا معلولیت و آسیب گذرا را در صورت داشتن یا نداشتن آمادگی در برابر حوادث محیط کار به ما نشان دهد.
خانم مهندس نمکی مقدم در پایان از کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، بهداشتیاران و بهگران صنعت که از پتانسیل‌ها و سرمایه‌های اصلی در پیشبرد اهداف بهداشتی و ارتقاء سلامت شاغلین هستند، قدردانی کرد.
در ادامه این کارگاه آموزشی، حسین عجم، مدیر آموزشگاه بهورزی، مطالبی را درباره کمک‌های اولیه به صورت تئوری و عملی ارائه کرد.
دکتر مرادی معاون بهداشت دانشگاه هم در این کارگاه آموزشی، ضمن خیر مقدم، از همکاری و پیگیری بهداشتیاران و بهگران در مسائل بهداشتی و ایمنی به عنوان یک رابط در محیط کار و خانواده تشکر کرد.