امروزسه شنبه, 14 مرداد 1399 21:41

فراخوان دریافت و چاپ مقالات مرتبط با COVID-19

مقالات مرتبط با COVID-19 در صورت پذیرش، به صورت رایگان در نشریه انگلیسی زبان مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد چاپ می‌شود.


به گزارش وب‌دا، نشریه انگلیسی زبان مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد (Journal of Research and Health) در نظر دارد مقالات مرتبط با COVID-19 را در قالب Special Issue: Public Health and Coronavirus Disease 2019   در چهار حوزه سلامت عمومی شامل:
1) Epidemiology
2) Health Education and Promotion
3) Health Psychology and Sociology
4) Health Policy, Management and Economics
     با پردازش و پیگیری سریع و در صورت پذیرش به صورت رایگان چاپ نماید.