امروزیکشنبه, 31 شهریور 1398 16:06

دانشگاه علوم پزشکی گناباد جزء برترین دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی در اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای سال 96

دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ارزیابی و تحلیل پروژه‌های ملی تملک دارایی سرمایه‌ای1396 در بین دستگاه‌های اجرایی برتر استان خراسان رضوی قرار گرفت.


به گزارش وب‌دا، مدیر دفتر فنی دانشگاه گفت: بر اساس گزارش ارزیابی و تحلیل پروژه‌های ملی تملک دارایی سرمایه‌ای1396 که توسط سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی انجام شد، این دانشگاه در بخش‌های مختلف جزء دستگاه‌های برتر در اجرای پروژه‌های عمرانی قرار گرفت.
مهندس علی اکبر یعقوبی با بیان اینکه این گزارش بر اساس بازدیدهای کارشناسان دفتر فنی استانداری و مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی تهیه و تدوین شده است، گفت: این گزارش بر اساس بازدید از 632 پروژه ملی با رجوع به اطلاعات سامانه‌های کشوری، آخرین اطلاعات موافقت‌نامه‌های موجود در سازمان، اطلاعات اخذ شده از دستگاه‌های اجرایی استان و مستندات ارائه شده در پاسخ به مکاتبات سازمان برنامه و بودجه تدوین گردیده است.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی گناباد از نظر پیشرفت فیزیکی طبق برنامه و محقق شده دستگاهی در سال 96 جزء دستگاه‌های برتر قرار گرفت، اظهار داشت: بر اساس شاخص‌های ارزیابی تدوین شده، این دانشگاه در شاخص استفاده از کارگران فنی، کیفیت مصالح، نیروی متخصص دستگاه اجرایی، نیروی متخصص مشاور و ناظرین، نیروی متخصص پیمانکاران، مستندسازی، آزمایش‌های کنترل کیفی در محل اجرا، تجهیز کارگاه و ماشین آلات، نگهداری مصالح، رعایت استاندارها در انجام مطالعات، تطابق عملیات اجرایی با نقشه‌های تفصیلی، رعایت ضوابط اجرایی پروژه‌های عمرانی و کیفیت پروژه‌های احداث شده بالاتر از میانگین استانی و جزء دستگاه‌های برتر اجرایی استان قرار گرفت.
مهندس یعقوبی از همت، همراهی و حمایت‌های ریاست دانشگاه، معاونین و همکاران خود در حوزه معاونت توسعه و دفتر فنی و همچنین پیمانکاران و مشاورین این پروژه‌ها تشکر و قدردانی کرد.