مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت منصوب شد

  • پرینت

سیدکامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در حکمی، نصرت اله ظفری را به سمت مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت منصوب کرد.
به گزارش وبدا، در این حکم آمده است:

جناب آقای نصرت الله ظفری


با عنايت به تعهد و تجربيات ارزشمند جنابعالي در حوزه پشتيباني و امور رفاهی به موجب اين ابلاغ به عنوان مدير كل امور پشتيباني و رفاهي منصوب مي شويد. اميد است با همكاري و هماهنگي و تعامل با كليه مديران حوزه معاونت و ديگر معاونتهای ستادی و معاونتهای توسعه مديريت و منابع دانشگاههاي علوم  پزشكي كشور و سازمانهاي وابسته در جهت  تحقق اهداف زير اقدام  نمائيد:

- طراحي و اجراي دقيق پروژه ها و اقدام ها در چارچوب برنامه هاي وزارتي و معاونت متبوع

- حمايت و پشتيباني مناسب از برنامه هاي كليه معاونتهاي ستادي

- بهبود امور رفاهي كاركنان

- توسعه و بهبود خدمات پشتيباني

- ساماندهي و توسعه برنامه هاي ورزشي كاركنان در ستاد و دانشگاههاي علوم پزشكي

- هماهنگي و تعامل با دانشگاههاي علوم پزشكي در جهت اجراي برنامه هاي عملياتي آنها

بديهي است، كليه مديران و مشاوران حوزه معاونت در راستاي دستيابي به اهداف مذكور همكاري هاي لازم را با جنابعالي خواهند نمود. توفيق شما را از درگاه ايزد منان خواستارم .