امروزشنبه, 05 بهمن 1398 08:10

تبریک روز ماما توسط رئیس دانشگاه

دکتر باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاون درمان با حضور در بیمارستان علامه بهلول گنابادی، روز ماما را به ماماها تبریک گفت.


به گزارش وب‌دا، همزمان با روز جهانی ماما، دکتر باذلی رئیس دانشگاه، دکتر مشاری معاون درمان و کارشناس مامایی اداره نظارت بر درمان دانشگاه  به همراه رئیس، مدیر داخلی و مدیر پرستاری بیمارستان علامه بهلول گنابادی، در بخش زایشگاه این بیمارستان حضور یافتند و با اهدای گل و شیرینی این روز را به ماماهای شاغل در این بخش و دانشجویان مامایی تبریک گفتند.
دکتر باذلی و همراهان در ادامه پس از حضور در بخش زنان و تبریک روز ماما به ماماهای شاغل در این بخش، در تریاژ مامایی بیمارستان هم حضور یافتند و از مامای این بخش نیز تشکر کردند.