امروزدوشنبه, 29 دی 1399 04:45

بازدید ریاست دانشگاه از بیمارستانهای 22بهمن و 15 خرداد


ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ادامه بازدیدهای خود از واحدهای تابعه این دانشگاه، از بیمارستان 22بهمن گناباد و 15 خرداد بیدخت بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر رضا احمدی ریاست دانشگاه به همراه دکتر اکبری معاون درمان و دکتر سجادی رئیس بیمارستان 22 بهمن از بخش‌های مختلف این بیمارستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت. وی همچنین ضمن عیادت از بیماران بستری در بخش‌های مختلف، از نزدیک در جریان روند خدمات رسانی و وضعیت رسیدگی به آنان قرار گرفت. در پایان این بازدید در جلسه‌ای که با حضور دکتر احمدی در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد، مسائل و مشکلات موجود و راهکارهای بهبود کیفیت و وضعیت خدمات رسانی به بیماران بررسی شد.همچنین دکتر احمدی به همراه معاون درمان، مدیر نظارت بر درمان و مدیر روابط عمومی با حضور در بیمارستان 15 خرداد بیدخت از بخش‌های مختلف این بیمارستان بویژه اتاق‌های عمل بازدید کردند. دکتر احمدی در جریان این بازدید از بیماران بستری عیادت و ضمن دلجویی از آنان، روند ارائه خدمات به بیماران را بررسی کرد. در پایان این بازدید که دکتر پاسبان رئیس بیمارستان 15 خرداد هم حضور داشت، مسائل و مشکلات موجود این بیمارستان بررسی شد.